નવલકથા ઉર્જા: (Urja mann ni vaat) ઉર્જાના મનની વાત….

ભાગ 3 (Urja mann ni vaat)            Urja mann ni vaat: ઉર્જાને જે વસ્તુની ચિંતા સતાવતી હતી.એ ધડી એની આતૂરતા પુર્વક રાહ જોઈ રહી હતી.આજે મજબૂત ઉર્જા થરથર કાંપી રહી હતી. … Read More

Copyright © 2022 Desh Ki Aawaz. All rights reserved.